شنبه, 2 بهمن 1395

از ميان مقالات محققان كشور


فهرست اصلي


گزارش


طرح‌هاي تحقيقاتي مركز با موضوع " منابع طبيعي "

عنوان طرح نوع طرح سال خاتمه سال شروع مجري طرح
بررسي بيولوژي سرخرطومي ميوه بلوط وشناسائي دشمنان طبيعي آن در جنگلهاي ارسباران تحقيقي 1380 1376 بهمن صدقيان گاوگاني
آزمايش جمع آوري ارقام گردو جهت احداث كلكسيون و جنگل كاري در جنگل تحقيقاتي ارسباران تحقيقي 1385 1373 اكبر برزگر قاضي
تعيين جدول زندگي وديناميك جمعيت پروانه دم فهوه اي بلوط در جنگلهاي ارسباران تحقيقي 1386 1381 مصطفي نيكدل
بررسي وتعيين ميزان رويش قطري گونه هاي مهم جنگل ايران تحقيقي 1378 1374 عظيم عباسلو
بررسيهاي صحرائي تاثير ديميلين وباكتري  .B.t روي لاروهاي پروانه دم قهوه اي بلوط در جنگلهاي ارسباران تحقيقي 1386 1381 علي اصغر دردائي القلنديس
مديريت بهينه منابع طبيعي ارسباران (جنگل تحقيقاتي ستن چاي) تحقيقي 1380 1372 عظيم عباسلو
شناسايي بيماريهاي  قارچي اندامهاي هوائي درختان ودرختچه هاي جنگلي ارسباران تحقيقي 1379 1376 غلامحسين توانائي
جمع آوري، شناسايي، نگهداري، ارزيابي، تكثير و كاربرد ذخاير ژنتيكي درختان و درختچه هاي جنگلي استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1386 1382 اكبر عبدي قاضي جهاني
بررسي سازگاري برخي از گونه هاي درختي سوزني برگان در حوزه جنگلهاي ارسباران تحقيقي 1381 1367 سلمان عبدي
بررسي اثرات زيست محيطي برداشت بي رويه از درختان جنگلهاي ارسباران و ارائه شيوه هاي مديريت زيست محيطي تحقيقي 1376 1375 عليرضا محمدزاده قانع
بررسي جوانه زني برخي از گونه هاي جنگلي بومي استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1379 1374 آذر رفعتي سهرابي
مطالعات اقتصادي- اجتماعي احداث جنگل تحقيقاتي ارسباران تحقيقي 1378 1377 عليرضا محمدزاده قانع
جمع آوري وبررسي وشناسائي فون حشرات جنگلها ومراتع آذربايجان شرقي تحقيقي 1378 1372 بهمن صدقيان گاوگاني
بررسي زيست شناسي وشيوه هاي كنترل طبيعي پروانه برگخوار دم قهوه اي بلوط در جنگلهاي ارسباران تحقيقي 1380 1376 مصطفي نيكدل
شناسايي زنبورهاي گالزاي بلوط وتعيين پراكنش وانبوهي آنها در جنگلهاي ارسباران تحقيقي 1385 1381 علي اصغر دردائي القلنديس
احداث باغ بذر گونه هاي مهم تجاري و صنعتي بصورت نهال پيوندي در جنگلهاي ارسباران تحقيقي 1386 1376 عظيم عباسلو
جمع آوري و شناسايي قارچهاي ماكروسكوپي جنگلهاي شمال و شمال غرب كشور - استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1387 1383 يزدان فضلعلي
بررسي بيولوژي قارچ Microsphaera alphitoides عامل بيماري سفيدك پودري بلوط در جنگلهاي ارسباران تحقيقي 1386 1382 غلامحسين توانائي
بررسي تغيير سطح جنگلهاي ارسباران بين سالهاي 73 تا 83 با استفاده از تصاوير ماهواره اي و مقايسه با عمليات ميداني و ارتباط اين تغييرات با ... تحقيقي 1386 1384 محمد فرحناك غازاني
بررسي نياز رويشگاهي برخي از درختان جنگلي ايران ( بارنك و زبان گنجشك و چتنه) تحقيقي 1388 1385 توحيد ابراهيمي گجوتي
بررسي نياز رويشگاهي درختان جنگلي ايران ( كيكم و سفيد كوكو و گيلاس وحشي) تحقيقي 1388 1385 اكبر برزگر قاضي
شناسايي تكميلي، تعيين پراكنش و ارزيابي تاثير نماتد هاي بيمارگر حشرات در كنترل سه گونه آفت مهم جنگلي در ارسباران تحقيقي 1391 1388 مصطفي نيكدل
شناسايي حشرات بذرخوار درختچه هاي ارس، مطالعه سيكل زندگي و دشمنان طبيعي آنها در جنگل هاي ارسباران تحقيقي 1393 1390 علي اصغر دردايي


طرح‌هاي تحقيقاتي مركز در مورد مرتع

عنوان طرح
نوع طرح سال خاتمه سال شروع مجري طرح
بررسي تاثير بهره وري از سيلاب در افزايش كمي و كيفي پوشش گياهي در مراتع فرسوده سيلابي تحقيقي 1382 1376 شاهرخ محسني
روشهاي شكستن خواب بذرور گياهان مرتعي وداروئي تحقيقي 1381 1376 احمد رزبان حقيقي
بررسي تاثير قرق در وضعيت وگرايش مراتع طبيعي مناطق مختلف اكولوژيك استان تحقيقي 1385 1379 محمد فرحناك غازاني
شناسايي مناطق شور گياهان شور روي و مطالعه مكانيسم هاي مقاومت به شوري ومعرفي گونه هاي مطلوب مرتعي مقاوم به شوري در آذربايجان شرقي تحقيقي 1380 1376 منوچهر خانبابائي
جمع آوري ،شناسايي،ارزيابي وحفاظت بذور گياهان مرتعي به منظور تقويت بانك ژن  فاز دوم تحقيقي 1386 1381 احمد رزبان حقيقي
جمع آوري بذور گياهان مرتعي و دارويي به منظور تقويت وتكميل بانك ژن گياهان مرتعي - فاز اول تحقيقي 1382 1372 احمد رزبان حقيقي
جمع آوري وبررسي وشناسائي فون حشرات جنگلها ومراتع آذربايجان شرقي تحقيقي 1378 1372 بهمن صدقيان گاوگاني
بررسي امكان بر آورد ميزان پوشش گياهي وارتباط آن با توليد مرتع با استفاده از عكس ماهواره اي در منطقه ميشو داغ تحقيقي 1380 1379 محمد فرحناك غازاني
كنترل و ارزيابي طرحهاي مرتعداري (طرح تعادل دام و مرتع) تحقيقي 1383 1382 رسول رنگ آوران
كنترل و ارزيابي دوره اي طرحهاي امور دام (طرح تعادل دام و مرتع) تحقيقي 1383 1382 مهدي مرسلي
كنترل و ارزيابي دوره اي طرحهاي زراعت (طرح تعادل دام و مرتع) تحقيقي 1383 1382 حسن تيمور پور
بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع 5 منطقه رويشي ايران - منطقه سهند تحقيقي 1389 1385 محمدرضا نجيب زاده
بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع 5 منطقه رويشي ايران - منطقه سهند تحقيقي 1389 1385 محمدرضا نجيب زاده
بررسي حد بهره برداري مجاز گونه هاي مرتعي در مراتع 5 منطقه رويشي ايران - منطقه سهند تحقيقي 1389 1385 محمدرضا نجيب زاده
بررسي ارزش رجحاني گونه هاي مرتعي و رفتار دام در مراتع نمونه 5 منطقه رويشي ايران - منطقه سهند تحقيقي 1389 1385 محمدرضا نجيب زاده
بررسي تغييرات وضعيت مرتع به منظور دستيابي به روش مناسب براي تعيين وضعيت و گرايش اكوسيستم هاي مرتعي تحقيقي 1391 1387 رسول رنگ آوران
جمع آوري و شناسايي حشرات بذر خوار گونهاي مرتعي ايران و پارازيتوئيد هاي آن تحقيقي 1391 1388 مصطفي نيكدل
جمع آوري و شناسايي حشرات بذر خوار لگومهاي مرتعي و دشمنان طبيعي آنها در ايران تحقيقي 1391 1388 مصطفي نيكدل
تعيين ميزان تاثير شرايط آب و هوايي در توليد علوفه مراتع به منظور استفاده در برنامه بيمه مراتع (آذربايجان شرقي) تحقيقي 1392 1388 محمدرضا نجيب زاده
بررسي و اندازه گيري فرسايش و آبدوي در مراتع تحقيقي 1372 1362 مهدي اسماعيل زاده
جمع آوري، شناسايي، ارزيابي مقدماتي و حفاظت بذور گياهان مرتعي به منظور تقويت بانك ژن (فاز سوم) - استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1393 1389 اميرحسين طالب پورDOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8