شنبه, 2 بهمن 1395

فهرست اصلي


مشخصات ارقام زردآلو

10/01/1392  -  معرفي رقم 414  -  ايستگاه تحقيقات باغباني سهند
  تعداد بازدیدها 599 
11/01/1392  -  معرفي رقم AD 533  -  ايستگاه تحقيقات باغباني سهند
  تعداد بازدیدها 551 
11/01/1392  -  معرفي رقم AC 311  -  ايستگاه تحقيقات باغباني سهند
  تعداد بازدیدها 706 

گزارشات نهايي طرح‌هاي تحقيقاتي مركز با موضوع محصولات باغي

عنوان طرح نوع طرح سال شروع سال خاتمه مجري طرح
بررسي امكان توليد ارقام زود رس و ديررس زردآلو از طريق دو رگ گيري تحقيقي 1376 1381 سعداله اسكندري
مقايسه روشهاي ابياري قطره‌اي و سطحي از نظر آب مصرفي عملكرد محصول و راندمان مصرف اب بر روي درختان زردآلو و هلو تحقيقي-ترويجي 1377 1379 انورالسادات پاك نژاد
بررسي و تعيين مناسبترين پايه براي ارقام تجاري زردآلو تحقيقي 1374 1381 حميد رهنمون
بررسي تاثير تنك شيميايي در كميت و كيفيت ميوه زردآلو تحقيقي 1379 1382 حميد رهمنون
ارزيابي سازگاري برخي ارقام زردآلوي پيوند شده روي پايه هاي مختلف تحقيقي 1383 1388 حميد رهنمون
ارزيابي هشت ژنوتيپ از زردآلوهاي بومي آذربايجان به منظور معرفي ارقام تجارتي جديد تحقيقي 1383 1388 حميد رهنمون
مقايسه و بررسي سازگاري ارقام زردآلوي خارجي تحقيقي 1383 1387 حميد رهنمون
بررسي روشهاي كاهش گوگرد در برگه زردآلو تحقيقي 1383 1385 نارملا آصفي
اثر مصرف بهينه كود بر عملكرد و كيفيت ميوه زردآلو تحقيقي 1383 1387 احمد بايبوردي
تعيين درصد آلوگامي و بهترين والد گرده دهنده براي ارقام انتخابي زردآلو تحقيقي 1378 1383 جليل دژم پور
تهيه ارقام خشكباري زردآلو از طريق دورگ گيري تحقيقي 1377 1381 جليل دژم پور
بررسي متازنيا و زنيا در زردآلو تحقيقي 1379 1381 جليل دژم پور
تهيه و اصلاح پايه هاي بادام و زردآلو از طريق تلاقي بين گونه اي تحقيقي 1378 1382 جليل دژم پور
ارزيابي هيبريدهاي زردآلو به منظور دستيابي به ارقام جديد تحقيقي 1385 1389 جليل دژم پور
تعيين نياز سرمايي و نياز حرارتي در ارقام انتخابي زردآلو تحقيقي 1376 1378 جليل دژم پور
افزايش انبارماني زردآلو با استفاده از بسته بندي با اتمسفر تغيير يافته فعال (MAP) تحقيقي 1386 1388 جابر سليماني
تعيين زمان مناسب برداشت ميوه و روش بسته بندي به منظور افزايش كيفيت و عمر انباري 4 رقم تجارتي زردآلو تحقيقي 1386 1388 محمد زرين بال
ارزيابي ژنوتيپ هاي جمع آوري شده زردآلو به منظور انتخاب ارقام جديد تحقيقي 1387 1390 جليل دژم پور
بررسي امكان توليد ارقام زودرس و ديررس زردآلو از طريق دورگ گيري - فاز دوم تحقيقي 1382 1386 سعداله اسكندري
شناسايي و ثبت تعدادي از ارقام بومي و تجاري زردآلوي كشور با استفاده از خصوصيات مورفولوژيكي تحقيقي 1387 1389 حميد رهنمون
بررسي سازگاري برخي پايه هاي رويشي براي مهمترين ميوه هاي هسته دار (هلو، زردآلو و آلو) تحقيقي 1384 1389 حميد رهنمون
بررسي تاثير محلول پاشي كلسيم بر روي قابليت نگهداري و بازاررساني محصول چند رقم زردآلوي تجارتي تحقيقي 1377 1378 مهدي اسماعيل زاده - محمدامين حجازي
تهيه شناسنامه ژنتيكي زردآلوهاي موجود در كلكسيون ايستگاه سهند با استفاده از نشانگرهاي مولكولي و صفات مورفولوژيكي (شناسايي و ارزيابي كلكسيون هاي ژرم پلاسم زردآلو به منظور استفاده در برنامه هاي اصلاحي) تحقيقي 1389 1392 جليل دژم پور - مهرشاد زين العابديني
ارزيابي ژنوتيپ هاي اميد بخش زردآلو بمنظور معرفي ارقام جديد تحقيقي 1390 1395 جليل دژم پور
تعيين نقشه ارتباطي صفات وابسته به عملكرد در زردآلو به كمك نشانگرهاي مولكولي تحقيقي 1389 1392 جليل دژم پور
بررسي خود (نا)سازگاري تعدادي از ارقام تجاري و ژنوتيپ هاي اميد بخش زردآلو تحقيقي 1390 1393 جليل دژم پور
تاثير جاذب هاي اتيلني در جهت افزايش عمر انباري زردآلو تحقيقي 1391 1393 جابر سليماني
ساخت و ارزیابی خشک کن خورشیدی با جریان ھوای اجباری برای خشک کردن زردآلو و مقایسه آن با خشک کن خورشیدی طبیعی و ھوای آزاد تحقيقي 1391 1393 حسین محمدي مزرعه
ارزيابي سازگاري برخي ارقام زردآلوي پيوند شده روي پايه هاي مختلف تحقيقي 1390 1394 حميد رهنمون     
 پایه پا کوتاه کننده زردآلو معرفی شد
       

رح

گزارشات نهايي طرح‌هاي تحقيقاتي مركز با موضوع بادام

 
عنوان طرح
نوع طرح سال شروع سال خاتمه مجري طرح
بررسي علل زوال درختان بادام در اثر عوامل بيماريزاي قارچي خاكزاد تحقيقي 1379 1381 اكبر ديزجي ايلخچي
بررسي ارگانوژنز (‌مراحل تشكيل گل ) در چند قم تجارتي بادام تحقيقي 1379 1382 حميد رهنمون
مقايسه ارقام اصلاح شده بادام با ارقام محلي در شرايط ديم تحقيقي-ترويجي 1372 1382 سيدعلي موسوي زاده
ارزيابي ژنوتيپهاي دورگ اميد بخش بادام در شرايط باغداران تحقيقي-تطبيقي 1380 1385 سعداله اسكندري
ارزيابي كمي و كيفي ژنوتيپهاي دير گل جديد بادام با ارقام خود گشن يا ارقام دير گل استاندارد تحقيقي 1381 1387 سعداله اسكندري
تعيين و مقايسه بهترين تلقيح كننده و تاثير دانه گرده روي خصوصيات ميوه ارقام بادام تجارتي تحقيقي 1378 1381 جليل دژم پور
بررسي تاثير زمانهاي مختلف تشكيل ميوه بر عملكرد ارقام مختلف بادام تحقيقي 1378 1380 احمد بايبوردي
اثر محلول پاشي ازت بور و روي بر تشكيل ميوه و برخي صفات ميوه بادام تحقيقي 1378 1380 احمد بايبوردي
بررسي اثرات ازت، فسفر و پتاسيم روي بادام تحقيقي 1373 1379 حميد رهنمون
تعيين مناسبترين روش ازدياد رويشي چند ژنوتيپ انتخابي بادام به منظور گسترش پايه هاي كلونال   1379 1382 حميد رهنمون
اثر محلول پاشي با ساكاروز و ازت بر تشكيل ميوه بادام تحقيقي 1382 1384 احمد بايبوردي
تهيه ارقام  بادام ديرگل از طريق دورگ گيري تحقيقي 1372 1382 سعداله اسكندري
تهيه ارقام بادام ديرگل از طريق دورگ گيري (مرحله دوم) تحقيقي 1379 1383 سعداله اسكندري
مقايسه هيبريدهاي جديد بادام با ارقام تجارتي در مناطق بادام خيز كشور تحقيقي 1384 1389 سعداله اسكندري
بررسي جامع مسائل بازاريابي بادام در ايران تحقيقي 1382 1384 علي شهنوازي
تهيه شناسنامه ژنتيكي ارقام بادام اهلي با استفاده از صفات مورفولوژيك و نشانگرهاي مولكولي تحقيقي 1384 1388 جليل دژم پور
تعيين و مقايسه بهترين تلقيح كننده و تاثير دانه گرده روي خصوصيات ميوه ارقام بادام تجارتي تحقيقي 1379 1383 جليل دژم پور
جمع آوري و مطالعه صفات زراعي و بوتانيكي واريته هاي داخلي و خارجي بادام تحقيقي 1372 1382 جليل دژم پور
تهيه و اصلاح پايه هاي بادام و زردآلو از طريق تلاقي بين گونه اي تحقيقي 1378 1382 جليل دژم پور
بررسي تاثير ميزان رطوبت بر خواص فيزيكي و مكانيكي مغز بادام تحقيقي 1384 1385 مسعود زابلستاني
شناسايي فون شته هاي درختان بادام، پراكنش و دشمنان طبيعي آنها در استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1385 1387 محمد مشهدي جعفرلو
ارزيابي تحمل ارقام بادام هاي ديرگل به شوري تحقيقي 1385 1390 احمد بايبوردي
بررسي مقدماتي ژنوتيپ هاي خودگشن بادام تحقيقي 1375 1378 جليل دژم پور
بررسي و شناسايي عامل ايجاد شانكر در سرشاخه هاي درختان بادام باغات آذربايجان شرقي تحقيقي 1374 1376 پرويز اسدي
شناسايي و ثبت تعدادي از ارقام بادام با استفاده از خصوصيات مورفولوژيكي تحقيقي 1386 1389 جليل دژم پور
بررسي اثر كم آبياري روي عملكرد، ويژگيهاي رشدي و فيزيولوژيكي ارقام تجاري برتر بادام تحقيقي 1387 1392 محمد زرين بال
رديابي بيماري جاروك بادام در مناطق مهم بادام كاري ايران و بررسي تنوع ژنتيكي عامل آن تحقيقي 1385 1388 مريم غايب زمهرير
بررسي تاثير برخي از فرآورده هاي آلي در تحمل به تنش خشكي در بادام تحقيقي 1388 1390 جليل دژم پور
بررسي و تعيين عوامل خسارت زا در مراحل مختلف رشد بادام تحقيقي 1388 1390 جليل دژم پور
بررسي اثر چند قارچكش در كنترل بيماري لكه آجري بادام تحقيقي 1389 1390 محمد محمدي پور
ارزيابي اوليه تحمل به شوري در جمعيت بومي بادام منطقه آذربايجان تحقيقي 1390 1392 حميد رهنمون
بررسي برخي ويژگيهاي زيستي شته آردي بادام روي ارقام مختلف بادام تحقيقي 1390 1392 محمد مشهدي جعفرلو
بررسي كارآيي چند حشره كش جديد در كنترل شپشك روي بادام در استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1390 1392 داود شيرددستاوردهاي تحقيقاتي مركز در مورد زردآلو- معرفي ارقام جديد

کد خبر : ۲۷۳۱۰

تصاوير تك گل زردآلو
درختان زردآلو
ميوه ارقام زردآلو- مورد مطالعه در ايستگاه سهند
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8