شنبه, 2 بهمن 1395

فهرست اصلي


فعاليت‌هاي تحقيقاتي مركز در زمينه محصولات زراعي

دستاوردها:
مشاركت در معرفي ارقام دانه روغني گلرنگ: صفّه، گلدشت، پديده و گل مهر
تاليف كتاب دانش و تكنولوژي بذر با اولويت دانه‌هاي روغني
تدوين نشريه ترويجي گلرنگ
مشارکت در معرفی رقم جدید " احمدی"
امكانات:
وجود آزمايشگاه تخصصي دانه‌هاي روغني
طرح‌هاي تحقيقاتي:

عنوان طرح مجري طرح نوع طرح محل اجرا وضعيت طرح سال شروع سال خاتمه نام بخش
تعیین زمان کاشت مناسب ارقام گلرنگ بھاره در دشت تبریز بهمن پاسبان اسلام تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر در دست اجرا 1393 1395 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
بهينه سازي توصيه كودي پتاسيم براي ارقام جديد گلرنگ صدقعلي زماني تحقيقي   در دست اجرا 1391 1394 بخش تحقيقات خاك و آب
بهينه سازي توصيه كودي نيتروژن براي ارقام جديد گلرنگ احمد بايبوردي تحقيقي   در دست اجرا 1391 1394 بخش تحقيقات خاك و آب
بهينه سازي توصيه كودي فسفر براي ارقام جديد گلرنگ رسول احمدي عدلي تحقيقي   در دست اجرا 1391 1394 بخش تحقيقات خاك و آب
تعيين مراحل حساس به تنش آبي در كلزا با هدف بهينه سازي كم آبياري انورالسادات پاك نژاد تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1390 1393 بخش تحقيقات خاك و آب
تعيين نياز آبي كلزا به روش بيلان آبي خاك در دشت تبريز اژدر عنابي ميلاني تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر در دست اجرا 1390 1393 بخش تحقيقات خاك و آب
معرفي ارقام كلزاي متحمل به تنش خشكي آخر فصل بهمن پاسبان اسلام تحقيقي استان آذربايجان شرقي در دست اجرا 1391 1393 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
تاثير مصرف تلفيقي كودهاي آلي و شيميايي بر عملكرد، اجزا عملكرد و درصد روغن و پروتئين دو رقم كلزا احمد بايبوردي تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي تيكمه داش در دست اجرا 1391 1393 بخش تحقيقات خاك و آب
ارزيابي ژنوتيپ هاي پاييزه كلزا براي تحمل به كمبود آب در اقليم سرد كشور بهمن پاسبان اسلام تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1389 1392 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
تعيين مناسب ترين فاصله رديف و ميزان بذر گلرنگ پاييزه در دشت تبريز بهمن پاسبان اسلام تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1389 1392 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
بررسي سازگاري و مقايسه عملكرد لاين هاي زمستانه كلزا بهمن پاسبان اسلام تحقيقي استان آذربايجان شرقي خاتمه‌يافته 1389 1391 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
مقايسه عملكرد و اجزا عملكرد دانه لاين هاي اميدبخش گلرنگ پاييزه با ارقام رايج در دشت تبريز بهمن پاسبان اسلام - موسي ايزدخواه تحقيقي-تطبيقي دشت تبريز (خسروشهر و قراملك) خاتمه‌يافته 1390 1391 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
كشت گلرنگ بهاره در اراضي فقير و كم آب شهرستان مرند بهمن پاسبان اسلام - موسي ايزد خواه تحقيقي-ترويجي شهرستان مرند خاتمه‌يافته 1390 1390 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
بررسي تاثير سطوح مختلف نيتروژن و روي بر عملكرد و كيفيت كلزا در شرايط شور احمد بايبوردي تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1385 1389 بخش تحقيقات خاك و آب
ارزيابي ويژگيهاي فيزيولوژيك و زراعي ژنوتيپ هاي پاييزه گلرنگ براي تحمل به خشكي انتهاي فصل بهمن پاسبان اسلام تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1386 1389 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
تعيين مناسب ترين تاريخ كاشت ژنوتيپ هاي برتر كلزا در آذربايجان شرقي بهمن پاسبان اسلام تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1386 1389 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
ارزيابي مزرعه اي خصوصيت آنتي بيوزي چند رقم تجاري كلزا نسبت به شته مومي كلم محمد مشهدي جعفرلو تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1386 1388 بخش تحقيقات گياه پزشكي
معرفي مناسب ترين تاريخ كاشت كلزاي پاييزه بهمن پاسبان اسلام تحقيقي-ترويجي شهرستان سراب خاتمه‌يافته 1386 1387 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
مبارزه شيميايي با علفهاي هرز مزارع گلرنگ وجيهه نريماني - قراملكي - علي رزاقي تحقيقي-اجرايي هشترود خاتمه‌يافته 1386 1387 بخش تحقيقات گياه پزشكي
ارزيابي خصوصيات فيزيولوژيك و زراعي ژنوتيپ هاي بهاره گلرنگ براي تحمل به خشكي انتهاي فصل بهمن پاسبان اسلام تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1384 1386 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
تاثير سطوح مختلف نيتروژن و فسفر بر عملكرد و كيفيت گلرنگ احمد بايبوردي تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1383 1386 بخش تحقيقات خاك و آب
بررسي تاثير تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام پاييزه كلزا در كشت ديرهنگام بهمن پاسبان اسلام تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1384 1386 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
بررسي  تاثير مقادير مختلف گوگرد و روي بر دو رقم كلزا احمد بايبوردي تحقيقي مركز تحقيقات خاتمه‌يافته 1383 1385 بخش تحقيقات خاك و آب
درجه بندي خصوصيات اراضي و نيازهاي رويشي گياه كلزا در مناطق عمده زير كشت براي مطالعات ارزيابي و تناسب اراضي اصغر فرج نيا تحقيقي  استان آذربايجان شرقي خاتمه‌يافته 1383 1385 بخش تحقيقات خاك و آب
بررسي سازگاري تيپ هاي پاييزه پيشرفته كلزا در مناطق سرد و معتدل سرد بهمن پاسبان اسلام تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1383 1385 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
مطالعه روشهاي مختلف خاك ورزي و تاثير آنها بر بعضي از خصوصيات فيزيكي خاك و عملكرد گلرنگ علي سالك زماني - اژدر عنابي ميلاني تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1382 1384 بخش تحقيقات خاك و آب
مطالعه روشهاي مختلف خاك ورزي و تاثير آنها بر بعضي از خصوصيات فيزيكي خاك و عملكرد گلرنگ علي سالك زماني - اژدر عنابي ميلاني تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1382 1384 بخش تحقيقات فني و مهندسي
ارزيابي ژنوتيپهاي پاييزه كلزا براي تحمل به سرما بهمن پاسبان اسلام تحقيقي استان آذربايجان شرقي خاتمه‌يافته 1382 1384 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
اثرات روشهاي مختلف خاك ورزي بر استقرار و عملكرد كلزاي پاييزه علي رشاد صدقي تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1379 1383 بخش تحقيقات فني و مهندسي
ارزيابي مقدماتي ارقام خارجي و داخلي گلرنگ از نظر صفات مهم زراعي بهمن پاسبان اسلام تحقيقي استان آذربايجان شرقي خاتمه‌يافته 1383 1383 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
شناسايي ،تعيين تراكم  و فنولوژي علفهاي  هرز غالب در مزارع كلزا در استان وجيهه نريماني تحقيقي استان  آذربايجان شرقي خاتمه‌يافته 1381 1382 بخش تحقيقات گياه پزشكي
بررسي سازگاري لاينهاي پيشرفته گلرنگ زمستانه از نظر عملكرد دانه  و روغن اسماعيل سلطاني نظرلو تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1380 1382 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
ارزيابي ويژگيهاي فيزيولوژيك و زراعي ارقام كلزا براي مقاومت به خشكي اواخر فصل بهمن پاسبان اسلام تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1380 1382 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
ارزيابي ژنوتيپهاي  گلرنگ پاييزه در تاريخهاي كاشت مختلف بهمن پاسبان اسلام تحقيقي  استان آذربايجان شرقي خاتمه‌يافته 1380 1382 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
 (F4)بررسي توليد لاينهاي گلرنگ مقاوم به سرما از نسلهاي در حال تفكيك اسماعيل سلطاني نظرلو تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1380 1382 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
بررسي و تعيين تركيبات شيميايي و انرژي خام خوراك دام  وطيور دراستان  اذر بايجانشرقي فاز 4: ذرت علوفه اي، گاودانه ،افتابگردان ،حبوبات ،نوبت سوم يونجه ونوبت دوم اسپرس محمدرضا اسدپور تحقيقي استان آذربايجان شرقي خاتمه‌يافته 1380 1382 بخش تحقيقات علوم دامي
ارزيابي ريزدانه كارهاي متداول ومعرفي مناسبترين آنها در كشت مكانيزه كلزا محمدرضا يوسف زاده طاهري تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1379 1382 بخش تحقيقات فني و مهندسي
بررسي سازگاري ارقام پيشرفته كلزا در مناطق سرد و معتدل سرد بهمن پاسبان اسلام تحقيقي استان آذربايجان شرقي خاتمه‌يافته 1380 1382 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
بررسي سازگاري ارقام زمستانه وارداتي كلزا در مناطق سرد و معتدل سرد اسماعيل سلطاني نظرلو تحقيقي استان آذربايجان شرقي خاتمه‌يافته 1380 1381 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
تعيين ميزان و زمان مصرف ازت در زراعت كلزا احمد بايبوردي تحقيقي ميانه خاتمه‌يافته 1379 1381 بخش تحقيقات خاك و آب
بررسي ژنوتيپهاي جديد خاردار و بي خار گلرنگ از نظر عملكرد دانه و روغن و ساير خصوصيات مهم زراعي بهمن پاسبان اسلام تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي خسروشهر خاتمه‌يافته 1379 1380 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
بررسي لاينهاي جديد گلرنگ حاصل از دو رگ گيري داخلي و ژنوتيپهاي خارجي از نظر عملكرد دانه و روغن بهمن پاسبان اسلام تحقيقي  استان آذربايجان شرقي خاتمه‌يافته 1379 1380 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
بررسي ارقام داخلي و خارجي گلرنگ از نظر عملكرد دانه و روغن و مقاومت به سرما اسماعيل سلطاني نظرلو تحقيقي  استان آذربايجان شرقي خاتمه‌يافته 1379 1380 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
بررسي اثر متقابل ميزان آب و كود ازته بر عملكرد و درصد روغن كلزا اصغر فرج نيا تحقيقي ايستگاه تحقيقاتي تيكمه داش خاتمه‌يافته 1377 1379 بخش تحقيقات خاك و آب

 طرح‌هاي تحقيقاتي در مورد گندم و جو

عنوان طرح
نوع طرح سال خاتمه سال شروع مجري طرح
مطالعة تأثير شوري آب دررشد، عملكرد، جذب عناصر غذايي و كآرائي مصرف آب ابياري درسه رقم گندم تحقيقي 1385 1382 اژدر عنابي ميلاني - مير سعيد عابدي
شناسايي تكميلي و تهية نقشه پراكنش علفهاي هرز گندم و جو آبي اراضي كشاورزي ايران با استفاده از  جي آي اس- استان تحقيقي 1383 1379 وجيهه نريماني
آزمايش و مقايسه اثر چند قارچكش جديد عليه بيماري سياهك پنهان معمولي گندم بطريق ضدعفوني بدر تحقيقي 1380 1379 محمد محمدي پور
بررسي امكان  وجود اكوتيپ ها و يا بيوتيپ هايي در ميان جمعيت هاي پيچك و اختلاف در حساسيت به علفكش توفوردي و گليفوسيت در استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1380 1377 وجيهه نريماني
بررسي اثر چند قارچكش رايج براي كنترل سياهك سخت جو تحقيقي 1384 1381 محمد محمدي پور
بررسي اثر روغن ولك توليد داخل در افزايش كارآيي علفكشهاي پس رويشي گندم در استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1379 1378 وجيهه نريماني
بررسي كارآيي علفكش دو منظوره جديد سولفو سولفورون در مقايسه با چند علفكش رايج گندم تحقيقي 1380 1379 وجيهه نريماني
اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد ارقام جو تحقيقي 1374 1373 منوچهر عطائي
جمع آوري تكميلي، شناسايي، تاكسونومي و ارزيابي ذخاير توارثي جنس گندم در ايران تحقيقي 1385 1382 رسول كنعاني نوتاش
بررسي روابط بين تعداد جوانه هاي اوليه ، ساقه ها ، استولن ها با تعداد غده هاي توليد شده در بوته سيب زميني تحقيقي 1380 1378 سيدعلي موسوي زاده
بررسي سازگاري ارقام جو در آزمايش يكنواخت سراسري مناطق  سرد تحقيقي 1380 1377 منوچهر عطائي
بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاين‌هاي اميد بخش جو درآزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه سرد تحقيقي 1382 1380 منوچهر عطائي
بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاين‌هاي پيشرفته جو درآزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه سرد تحقيقي 1381 1380 منوچهر عطائي
تاثير آب آبياري با شوريهاي متفاوت روي صفات كمي و كيفي ارقام جو بهاره تحقيقي 1378 1377 منوچهر عطائي
بررسي سازگاري ارقام جو در آزمايش يكنواخت سراسري مناطق سرد كشور تحقيقي 1377 1374 منوچهر عطائي
مقايسه عملكرد لاين هاي اميد بخش جو   و   با رقم اصلاح شده جو ماكويي در شرايط زارعين تحقيقي-ترويجي 1381 1380 منوچهر عطائي
ارزيابي ارقام و لاينهاي اميد بخش گندم مناطق سرد ازنظر مقاومت به خشكي تحقيقي 1382 1380 ميرسعيد عابدي
بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاين هاي جو در آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتي مناطق سرد تحقيقي 1381 1380 منوچهر عطائي
بررسي پتانسيل و پايداري عملكرد دانه درژنوتيپ‌هاي اميد بخش گندم‌هاي نان زمستانه و بينابين درمناطق سرد تحقيقي 1382 1380 ميرسعيد عابدي
مطالعة تأثير شوري آب دررشد، عملكرد، جذب عناصر غذايي و كآرائي مصرف آب ابياري درسه رقم گندم تحقيقي 1385 1382 اژدر عنابي ميلاني - مير سعيد عابدي
بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاين هاي اميد بخش جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه سرد تحقيقي 1381 1379 منوچهر عطائي
بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاينهاي پيشرفته جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه سرد تحقيقي 1381 1380 منوچهر عطائي
بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاينهاي جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت مقدماتي منطقه سرد تحقيقي 1381 1380 منوچهر عطائي
تعيين و ارزيابي ضريب گياهي در طول دوره رشد براي گندم در دشت تبريز تحقيقي 1380 1377 اژدر عنابي ميلاني
بررسي اثر متقابل آب و ازت در عملكرد محصول گندم و آبشوئي ازت تحقيقي 1379 1376 اژدر عنابي ميلاني
اثر آب و كود در عملكرد محصول گندم و كارآيي مصرف آب در شرايط شور تحقيقي 1381 1378 اژدر عنابي ميلاني
مطالعه اثر ازت و پتاسيم در رشد و مقاومت به شوري گندم تحقيقي 1381 1378 اژدر عنابي ميلاني
ارزيابي تاثير روشهاي مختلف تعيين برنامه آبياري روي عملكرد و كآرائي مصرف آب در گندم تحقيقي 1380 1377 اژدر عنابي ميلاني
تعيين تناسب اراضي و پتانسيل توليد براي گندم در مناطق شور ايران تحقيقي 1381 1378 اصغر فرج نيا
مقايسه روشهاي مختلف مصرف عناصر ريز مغذي بر روي عملكرد كمي و كيفي گندم تحقيقي 1377 1376 اصغر فرج نيا
افزايش توليد و غني سازي گندم از طريق مصرف بهينه كود هاي محتوي عناصر ريز مغذي و اثر آن در بهبود سلامتي جامعه تحقيقي 1379 1378 اصغر فرج نيا
بررسي حساسيت جو به حذف آب آبياري در مراحل مختلف رشد تحقيقي 1376 1372 انورالسادات پاك نژاد
اثر مانداب كوتاه مدت بر رشد و عملكرد گندم و تاثير زهكشي سطحي در افزايش توليد تحقيقي 1379 1376 عليرضا ضيايي جاويد
بررسي امكان استفاده از ضايعات جوجه كشي در تغذيه جوجه هاي گوشتي تحقيقي 1381 1380 سلمان نومي قراملكي
بررسي اثرات سيستم نگهداري بوقلمون بر توليد تخم و ميزان جوجه در اوري در ايستگاه تاتار تحقيقي 1383 1381 حسين تقي پور
بهبود روشهاي جوجه كشي مصنوعي غاز از طريق تغيير سيستم ماشينها ي جوجه كشي تحقيقي 1382 1381 عليرضا فاني
بهبود ارزش غذائي كاه گندم با استفاده از مخمر نانوائي (ساكاروميسس سرويسيا) تحقيقي 1381 1380 احمدرضا حسني
تاثير برنامه هاي مختلف نوري بر سن بلوغ راندمان توليد تخم و جوجه دراوري  در بوقلمونهاي بومي ايستگاه تاتار تحقيقي 1383 1381 سيد مرتضي شكوري بيلانكوهي
بررسي اثر وزن تخم بر روي ميزان جوجه درآوري ، زمان تفريخ  و افزايش وزن بدن در بوقلمونها ي بومي آذر بايجان شرقي تحقيقي 1383 1381 احد ايازي
بررسي امكان چگونگي استفاده خرمنكوب گندم وجو جهت بذرگيري چغندر قند تحقيقي 1381 1378 منصوره مظفري
بررسي امكان خاك ورزي سطحي در كشت گندم آبي تحقيقي 1377 1374 مسعود زابلستاني
مطالعه جوامع گياهي كوه ميشو وارائه نقشه جوامع گياهي تحقيقي 1381 1374 ناصر كاسبي
بررسي جوانه زني برخي از گونه هاي جنگلي بومي استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1379 1374 آذر رفعتي سهرابي
بررسي عوامل موثر بر عدم پذيرش ارقام اصلاح شده گندم آبي در استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1382 1381 علي شهنوازي
بررسي پذيرش نوآوري و بازده سرمايه گذاري در تحقيقات ارقام گندم آبي تحقيقي 1382 1380 علي شهنوازي
بررسي و تعيين تركيبات شيميايي و انرژي خام خوراك دام  وطيور دراستان  اذر بايجانشرقي فاز 2: گندم و جو تحقيقي 1379 1376 محمدرضا اسدپور
بررسي تاثير استفاده از جيره يك مرحله اي بجاي سه مرحله اي و طول دوره پرورش بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تحقيقي 1384 1383 محمدرضا كريميان
جمع آوري و شناسايي تاكسونوميكي ژرم پلاست گونه هاي وحشي جنس گندم استان به منظور استفاده و حفاظت تحقيقي 1381 1376 رسول كنعاني نوتاش
جمع آوري و شناسايي تاكسونوميكي ژرم پلاسم جوهاي وحشي ايران تحقيقي 1381 1375 رسول كنعاني نوتاش
بررسي پايداري عملكرد دانه و شاخص برداشت و صفات مورفو-فيزيولوژيك ژنوتيپهاي اميدبخش زمستانه و بهاره-پاييزه گندم در مناطق سرد تحقيقي 1381 1378 ميرسعيد عابدي
بررسي و مقايسه عملكرد رقم اميد بخش جو به شماره 4611 با شاهد (جو ماكويي) در شرايط زارعين تحقيقي-ترويجي 1384 1383 منوچهر عطائي
بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاين هاي اميد بخش جو در آزمايش مقايسه عملكرد يمنواخت منطقه سرد تحقيقي 1384 1381 منوچهر عطائي
بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاين هاي اميد بخش جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه سرد تحقيقي 1384 1382 منوچهر عطائي
بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاينهاي پيشرفته جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه سرد تحقيقي 1383 1382 منوچهر عطائي
بررسي صفات كمي ارقام و لاينهاي جو در آزمايش مقايسه عملكرد و ارزيابي مقدماتي منطقه سرد تحقيقي 1383 1382 منوچهر عطائي
بررسي اثر سطوح مختلف پروتئين در راندمان توليد گوشت در جوجه بوقلمونهاي 12-0 هفتگي تحقيقي 1375 1374 مهدي مرسلي
مقايسه لاين اميدبخش گندم C-79-16 با شاهد منطقه در شرايط زارعين تحقيقي-ترويجي 1383 1382 مير سعيد عابدي
بررسي كارآيي علف كش سولفورون (آپيروس 75 دبليو دي جي) در كنترل گونه هاي مختلف جو (Hordeum spp) در مزارع گندم تحقيقي 1385 1383 محمد محمدي پور
بررسي و مقايسه عملكرد لاين ها و ارقام اميد بخش گندم در شرايط زارعين تحقيقي-تطبيقي 1384 1383 مير سعيد عابدي
بررسي و تعيين مناسبترين ماشين كاشت گندم آبي براي شرايط مختلف كشور تحقيقي 1389 1384 محمدرضا يوسف زاده طاهري
بررسي و ارزيابي پارامترهاي عملكردي كارنده هاي مختلف با ميزان متغير تراكم بذر گندم تحقيقي 1386 1384 محمدرضا يوسف زاده طاهري
ارزيابي عملكرد ماشينهاي مركب (چند منظوره) در كاشت گندم آبي تحقيقي 1386 1384 محمدرضا يوسف زاده طاهري
بررسي صفات مورفو-فيزيولوژيك و پايداري عملكرد دانه و شاخص برداشت در ژنوتيپهاي اميد بخش گندم نان زمستانه و بينابين در اقليم سرد تحقيقي 1386 1384 مير سعيد عابدي
بررسي ژنوتيپهاي گندم نان در آزمايش هاي مقايسه عملكرد پيشرفته براي اقليم سرد در شرايط آبياري محدود تحقيقي 1385 1384 مير سعيد عابدي اسكويي
بررسي صفات كمي و كيفي لاينهاي پيشرفته جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه سرد تحقيقي 1385 1384 منوچهر عطايي
بررسي سازگاري ارقام و لاين هاي اميد بخش جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه سرد تحقيقي 1386 1384 منوچهر عطايي
بررسي صفات كمي ارقام و لاينهاي جو در آزمايش مقايسه عملكرد و ارزيابي مقدماتي منطقه سرد تحقيقي 1385 1384 منوچهر عطايي
بررسي تنوع مورفولوژيكي و ژنتيكي موجود در توده هاي بومي پياز ايران تحقيقي 1383 1382 سيدعلي موسوي زاده
بررسي افزايش ماده آلي (از طريق كود سبز) خاك در كاهش مصرف كود ازته در تناوب گندم - چغندر قند در پلاتهاي ثابت تحقيقي 1387 1384 صابر عبدي
بررسي سيتوژنتيك گراس ها و لگوم هاي موجود در بانك ژن منابع طبيعي با استفاده از روش آناليز تصويري تحقيقي 1388 1384 حميده جوادي ممقاني
تعيين تاثير كشت توام گندم و يونجه يكساله در بهره وري بيشتر اراضي ديم منطقه هشترود تحقيقي 1369 1363 محمدعلي سركارات
بررسي كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در تهيه و تكميل نقشه پراكنش علفهاي هرز مزارع گندم ديم و آبي ايران تحقيقي 1388 1383 وجيهه نريماني
بررسي كارآيي علف كش پنتر در كنترل علفهاي هرز پهن برگ و كشيده برگ در گندم تحقيقي 1377 1375 وجيهه نريماني
بررسي اثر سن و سويه مادر بر سندرم كاهش و توقف رشد جوجه هاي گوشتي تحقيقي 1389 1386 احمدرضا حسني
مقايسه عملكرد لاينهاي اميد بخش جو با رقم با رقم اصلاح شده جو ماكويي در شرايط زارعين تحقيقي-ترويجي 1380 1379 منوچهر عطايي
مقايسه عملكرد سه رقم جو اميدبخش به شماره هاي 4510، 4513، 4518 با رقم جو ماكويي در شرايط زارعين تحقيقي-ترويجي 1383 1382 منوچهر عطايي - ارسلان كاظم پور
مقايسه عملكرد لاين هاي اميدبخش جو CB-77-5 , CB-77-17 با رقم اصلاح شده جو ماكويي در شرايط زارعين تحقيقي-ترويجي 1381 1380 منوچهر عطايي - مريم پيماني
بررسي پايداري عملكرد دانه و شاخص برداشت و صفات مورفو-فيزيولوژيك ژنوتيپهاي اميدبخش زمستانه و بهاره-پاييزه گندم در مناطق سرد تحقيقي 1381 1379 مير سعيد عابدي
بررسي اثرات كاربرد ماسه بادي در بهسازي اراضي شور و قليايي و عملكرد جو و ذرت تحقيقي 1375 1373 علي اكبر رييسي
بررسي بالانس پتاسيم در خاكهاي زير كشت گندم تحقيقي 1377 1374 سيدرضا سيدعليزاده فضلي
استفاده از روش پرتوتابي جهت ايجاد موتاسيون ژنتيكي به منظور متوتانتهاي مقاوم به سرما در ارقام جو تحقيقي 1374 1369 منوچهر عطائي
بررسي و مقايسه عملكرد ارقام و لاين هاي جو تحقيقي 1377 1376 منوچهر عطائي
بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاينهاي جو در آزمايش مقايسه عملكرد پيش يكنواخت منطقه سرد تحقيقي 1379 1378 منوچهر عطائي
بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاين هاي پيشرفته جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه سرد تحقيقي 1379 1378 منوچهر عطائي
بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاينهاي جو در آزمايشات مقايسه عملكرد تحقيقي 1379 1378 منوچهر عطائي
بررسي و مقايسه عملكرد ارقام بهاره جو تحقيقي 1374 1371 منوچهر عطائي
بررسي سازگاري ارقام جو در آزمايش يكنواخت مناطق سرد تحقيقي 1374 1371 منوچهر عطائي
بررسي ارقام جو بهاره در آزمايشات مقايسه عملكرد مقدماتي تحقيقي 1374 1373 منوچهر عطائي
ارزيابي تحمل به خشكي ارقام و لاينهاي جو با محدوديت آبي تحقيقي 1381 1380 منوچهر عطائي
بررسي ارقام جو در آزمايشات مقايسه عملكرد محصول تحقيقي 1384 1383 منوچهر عطائي
بررسي ارقام جو در آزمايشات مقايسه عملكرد تحقيقي 1369 1368 منوچهر عطائي
بررسي و مقايسه عملكرد ارقام و لاينهاي جو تحقيقي 1375 1374 منوچهر عطائي
بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاينهاي جو در آزمايشات مقايسه عملكرد تحقيقي 1378 1377 منوچهر عطائي
بررسي و مقايسه عملكرد ارقام و لاين هاي جو تحقيقي 1376 1375 منوچهر عطائي
بررسي ارقام جو در آزمايشات مقايسه عملكرد محصول تحقيقي 1373 1372 منوچهر عطائي
بررسي در توده هاي دورگ و نسلهاي در حال تفكيك جو تحقيقي 1374 1373 منوچهر عطائي
بررسي نسلهاي در حال تفكيك جو تحقيقي 1378 1377 منوچهر عطائي
بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاين هاي جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت مقدماتي منطقه سرد تحقيقي 1378 1377 منوچهر عطائي
بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاين هاي جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت مقدماتي منطقه سرد تحقيقي 1379 1378 منوچهر عطائي
بررسي صفات كمي ارقام و لاين هاي جو در آزمايش مقايسه عملكرد و ارزيابي مقدماتي مناطق سرد تحقيقي 1382 1381 منوچهر عطائي
بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاين هاي پيشرفته جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه سرد تحقيقي 1382 1381 منوچهر عطائي
بررسي نسلهاي در حال تفكيك جو تحقيقي 1376 1375 منوچهر عطائي
بررسي و مقايسه عملكرد ارقام و لاينهاي جو بهاره تحقيقي 1375 1374 منوچهر عطائي
بررسي در توده هاي دورگ و نسلهاي در حال تفكيك جو تحقيقي 1375 1374 منوچهر عطائي
بررسي اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد ارقام جو ماكويي و آلجرسرس تحقيقي 1374 1371 منوچهر عطائي
بررسي و مقايسه عملكرد ارقام جو در آزمايشات بين المللي تحقيقي 1375 1374 منوچهر عطائي
مطالعه ژنوتيپهاي جو در آزمايشات ارزيابي مشاهده اي و مقايسه عملكرد مقدماتي منطقه سرد تحقيقي 1385 1384 منوچهر عطائي
بررسي ژنوتيپ هاي جو در آزمايشات مقايسه عملكرد پيشرفته مناطق سرد تحقيقي 1385 1384 منوچهر عطائي
بررسي سازگاري ژنوتيپ هاي اميد بخش جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه سرد تحقيقي 1386 1384 منوچهر عطائي
ارزيابي و مقايسه اثر چند قارچكش سيستميك بصورت ضد عفوني بذر جهت كنترل بيماري سياهك آشكار جو تحقيقي 1387 1385 محمد محمدي پور
بررسي سازگاري ژنوتيپ هاي اميد بخش گندم نان در شرايط آبياري معمول و كم آبياري براي مناطق سرد كشور تحقيقي 1386 1384 ميرسعيد عابدي
بررسي صفات مورفو-فيزيولوژيك و پايداري عملكرد دانه و شاخص برداشت در ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم نان زمستانه و بينابين در مناطق سرد تحقيقي 1386 1385 ميرسعيد عابدي
بررسي لاين هاي پيشرفته جو در آزمايشات يكنواخت مقايسه عملكرد مناطق سرد تحقيقي 1386 1385 حسن تيمورپور
ژنوتيپ هاي جو در آزمايشات ارزيابي مشاهده اي و مقايسه عملكرد مقدماتي منطقه سرد تحقيقي 1386 1385 حسن تيمورپور
بررسي سازگاري ژنوتيپهاي اميد بخش جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه سرد تحقيقي 1387 1385 حسن تيمورپور
بررسي مقايسه اي تاثير ليزر بر روي خصوصيات جوجه درآوري و صفات توليدي مرغ گوشتي تحقيقي 1389 1386 عليرضا فاني
ارزيابي تحمل به خشكي آخر فصل لاينهاي پيشرفته جو در منطقه سرد تحقيقي 1386 1385 حسن تيمورپور
تعيين مناسبترين زمان استفاده از هرزآب در گندم ديم و بررسي كودي به صورت آبياري تكميلي تحقيقي 1367 1361 فتحعلي كلانتري
آزمايش و مقايسه اثر چند قارچكش جديد بر روي بيماري سياهك پنهان گندم به طريقه ضد عفوني بذر در استان تحقيقي 1369 1368 پرويز اسدي
بررسي تكميلي بيواكولوژي شپشك ريشه گندم در استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1372 1371 شهيندخت اكبري نوشاد- حسن مرجاني
تعيين نياز گندم نويد به ازت و فسفر تحقيقي 1372 1372 عليرضا قانعي
كنترل شيميايي و مكانيكي علفهاي هرز در سال آيش و اثرات آن بر روي عملكرد گندم تحقيقي-ترويجي 1379 1377 داريوش بزازي - ايرج اسماعيلي - محمدرضاستاري شيرازي
بررسي اثر چند فرمولاسيون از قارچكشها بصورت ضدعفوني بذر عليه بيماري سياهك پنهان معمولي گندم در آذربايجان شرقي تحقيقي 1378 1377 پرويز اسدي
بررسي و تعيين مناسبترين نياز غذايي گندم ديم رقم سرداري تحقيقي-ترويجي 1379 1378 اكبر حقيقتي ملكي
تعيين نياز جو ماكويي به ازت و فسفر تحقيقي 1373 1372 علرضا قانعي
بررسي اثر چهار قارچكش در كنترل بيماري لكه قهوه اي نواري جو با عامل Helminthosporium gramineum در استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1372 1370 مهوش بهروزين
بررسي بيولولوژي قارچ Helminthosporium gramineum عامل بيماري لكه قهوه اي نواري جو در استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1369 1368 مهوش بهروزين
بازنگري استرينهاي Erwinia amylovora عامل بيماري آتشك سيب، گلابي و به از نظر تنوع بيماريزايي و وجود مقاومت به استرپتومايسين تحقيقي 1386 1384 محمد محمدي پور
بررسي صفات مورفو-فيزيولوژيك و پايداري عملكرد دانه در ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم نان زمستانه و بينابين در مناطق سرد (ERWYT-C86) تحقيقي 1388 1386 ميرسعيد عابدي
بررسي لاين هاي اميدبخش جو با ارقام رايج منطقه در شرايط زارعين آذربايجان شرقي تحقيقي-تطبيقي 1387 1386 حسن تيمورپور - ارسلان كاظم پور
بررسي سازگاري ژنوتيپ هاي اميد بخش جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه سرد تحقيقي 1388 1386 حسن تيمور پور
بررسي سازگاري ژنوتيپ هاي اميدبخش جو در آزمايش عملكرد يكنواخت براي تحمل خشكي انتهاي فصل در منطقه سرد تحقيقي 1388 1386 حسن تيمورپور
بررسي لاينهاي پيشرفته جو در آزمايشات يكنواخت مقايسه عملكرد مناطق سرد تحقيقي 1387 1386 حسن تيمورپور
مطالعه ژنوتيپ هاي جو در آزمايشات ارزيابي مشاهده اي و مقايسه عملكرد مقدماتي منطقه سرد تحقيقي 1387 1386 حسن تيمورپور
بررسي سيتوژنتيك گراس ها و لگوم هاي موجود در بانك ژن منابع طبيعي با استفاده از روش آناليز تصويري تحقيقي 1388 1386 رويا مقيمي فام
بررسي امكان معرفي چاودار به عنوان منبع توليد علوفه در مقايسه با جو با استفاده از عرصه اهي ديمزارهاي رها شده تحقيقي 1389 1387 محمدرضا نجيب زاده
بررسی صفات مورفو-فیزیولوژیک و پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های امید بخش گندم نان زمستانه و بینابین در مناطق سرد (ERWYT-C87) تحقيقي 1389 1387 ميرسعيد عابدي
جمع آوري و شناسايي بيماريهاي قارچي طوقه و ريشه گندم و تعيين نقشه پراكنش آنها تحقيقي 1376 1373 محمد محمدي پور
شناسايي و پراكنش گونه هاي Drechslera و Bipolaris عوامل پوسيدگي طوقه و ريشه گندم در مزارع آبي كشور تحقيقي 1378 1376 محمد محمدي پور
بررسي كارآيي علف كش دومنظوره ايمازامتابنزمتيل در مزارع گندم تحقيقي-اجرايي 1383 1382 وجيهه نريماني
استفاده از تفاله خشك گوجه فرنگي در جيره غذايي جوجه بوقلمون تحقيقي 1391 1388 رستم مهباغي
تعيين و مقايسه ارزش غذايي هشت رقم جو (ماكويي، والفجر و ...) در استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1390 1388 عين اله عبدي قزلجه
بررسي توان توليدي 4 گروه فنوتيپي بلدرچين موجود در ايستگاه تحقيقات بلدرچين شبستر تحقيقي 1376 1375 رامين عليوردي نسب
بررسي علل حضور علفهاي هرز در مزارع گندم مناطق سرد تحقيقي 1390 1388 وجيهه نريماني
بررسي نقش مديريت هاي زراعي مختلف در ميزان تخريب خاك اراضي شيب دارشمال و  غرب كشور و معرفي سيستم پايدار در زراعت جو تحقيقي 1379 1375 مهدي اسماعيل زاده
بررسي صفات مورفو-فيزيولوژيك و پايداري عملكرد دانه در ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم نان زمستانه و بينابين در مناطق سرد در شرايط تنش قطع آبياري پس از مرحله گلدهي (ERWYT-CD88) تحقيقي 1390 1388 ميرسعيد عابدي
مقايسه عملكرد بلدرچينهاي موجود در پنج منطقه كشور تحقيقي 1375 1374 نعمت اله الهامي
تهيه نقشه پراكندگي زنگ سياه گندم در مناطق مختلف كشور با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي تحقيقي 1392 1389 محمد محمدي پور
تهيه شناسنامه ژنتيكي زردآلوهاي موجود در كلكسيون ايستگاه سهند با استفاده از نشانگرهاي مولكولي و صفات مورفولوژيكي (شناسايي و ارزيابي كلكسيون هاي ژرم پلاسم زردآلو به منظور استفاده در برنامه هاي اصلاحي) تحقيقي 1392 1389 جليل دژم پور - مهرشاد زين العابديني
بررسي جوانه زني بذر 5 گونه درخت و درختچه اي ارسباران به منظور احيا در رويشگاههاي طبيعي تحقيقي 1393 1390 رويا مقيمي فام
شناسايي نمونه هاي هرباريومي موجود در هرباريوم هاي استاني - آذربايجان شرقي تحقيقي 1394 1390 محمدعلي قهرماني
بررسي اثر زمان و نوع مصرف باكتري هاي افزاينده رشد گياه بر توليد كمي و كيفي گندم تحقيقي 1391 1388 عليرضا توسلي
بررسي صفات مورفو-فيزيولوژيك و پايداري عملكرد دانه در ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم نان زمستانه و بينابين در مناطق سرد (ERWYT-C88) تحقيقي 1390 1388 ميرسعيد عابدي
بررسي پايداري عملكرد دانه در ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم نان زمستانه و بينابين در مناطق سرد (ERWYT-C90) تحقيقي 1392 1390 ميرسعيد عابدي
پايداري عملكرد دانه در ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم نان زمستانه و بينابين در مناطق سرد در شرايط تنش قطع آبياري پس از مرحله گلدهي (ERWYT-CD90) تحقيقي 1392 1390 ميرسعيد عابدي
جمع آوري و ارزيابي صفات زراعي مورفولوژيكي ذخاير توارثي شبدر شيرين موجود در ايران به منظور حفاظت و استفاده تحقيقي 1393 1390 رسول كنعاني نوتاش
بررسي و مقايسه عملكرد لاين هاي اميدبخش گندم در شرايط زارعين استان آذربايجان شرقي تحقيقي-تطبيقي 1391 1390 ميرسعيد عابدي - غلامرضا پورمند - ميرمحمدباقر عليا
بررسي سازگاري ژنوتيپ هاي اميد بخش جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه سرد تحقيقي 1392 1390 حسن تيمورپور
ارزيابي اثر كشاورزي حفاظتي بر كارآيي مصرف آب گندم در شهرستان تبريز تحقيقي 1394 1391 ابوالفضل ناصري
ارزيابي اثر كشاورزي حفاظتي بر كارآيي مصرف آب گندم در شهرستان هريس تحقيقي 1394 1391 ابوالفضل ناصري

طرح‌هاي تحقيقاتي مركز در مورد پياز

عنوان طرح نوع طرح سال خاتمه سال شروع مجري طرح
بررسي اثر محلول پاشي عناصر ميكروي آهن و روي بر صفات كمي و كيفي پياز سفيد قم و  قرمز ري تحقيقي 1384 1382 كاظم خيري - احمد بايبوردي
بررسي تاثير منابع و مقادير مختلف ازت بر غلظت نيترات و ديگر خواص كمي و كيفي پياز سفيد قم و قرمز ري تحقيقي 1384 1382 كاظم خيري - احمد بايبوردي
IPMو كاربرد آنها به منظور كنترل تريپس پياز خوراكي و نباتات زينتي در قالب يك برنامة كنترل و مديريت تلفيقي Ourius spp.(Anthocoridae)بررسي روشهاي تكثير و توليد انبوه سن هاي شكاري تحقيقي 1382 1376 محمد مشهدي جعفرلو
مقايسه شيوه سنتي كشت پياز با روش كشت نشايي تحقيقي-ترويجي 1382 1381 سيدعلي موسوي زاده
بررسي اثرات تاريخ كاشت و اندازه پياز برميزان و كيفيت بذر توليدي در پياز قرمز آذرشهر تحقيقي 1382 1378 كاظم خيري
اثر پوشش بذر و سيستم كشت در عملكرد پياز تحقيقي 1384 1381 كاظم خيري
بررسي تاثير منابع و مقادير مختلف ازت بر غلظت نيترات و ديگر خواص كمي و كيفي پياز سفيد قم و قرمز ري تحقيقي 1384 1382 كاظم خيري - احمد بايبوردي
بررسي اثر محلول پاشي عناصر ميكروي آهن و روي بر صفات كمي و كيفي پياز سفيد قم و  قرمز ري تحقيقي 1384 1382 كاظم خيري - احمد بايبوردي
بررسي و ارزيابي صفات اصلاحي و تعيين ميزان همبستگي هاي ساده و چند متغيره در مورفوتيپ هاي توده هاي روز بلند پياز تحقيقي 1380 1377 سيدعلي موسوي زاده
اثرات روشهاي كشت در تاريخهاي مختلف بر زودرسي و برخي صفات ديگر دورقم پياز تحقيقي 1378 1377 سيدعلي موسوي زاده
تاثير عناصر پتاسيم، روي و مس بر كميت و كيفيت پياز در خاك شور تحقيقي 1380 1379 احمد بايبوردي
بررسي اثرات متقابل دور آبياري و مقادير مختلف كود ازته بر روي صفات كمي و كيفي پياز قرمز آذرشهر تحقيقي 1384 1382 انورالسادات پاك نژاد
تعيين تبخير و تعرق و ضريب گياهي پياز در طول دوره رشد در دشت تبريز تحقيقي 1384 1382 اژدر عنابي ميلاني
اثر تلقيح مزرعه‌اي قارچهاي ميكوريز آربوسكولار در عملكرد و جذب عناصر غذائي پياز در خاك شور تحقيقي 1384 1382 عليرضا توسلي
تعيين روش مناسب خاك ورزي در كشت نشايي پياز تحقيقي 1378 1377 علي رشادصدقي
مقايسه روشهاي مختلف نگهداري و بسته بندي پياز با هدف ضايعات كمتر و عمر انبارماني بيشتر تحقيقي 1381 1379 شادي بصيري
مقايسه دو روش كاشت مكانيزه مستقيم و نشايي باروش سنتي در كشت پياز وانتخاب بهترين روش آن تحقيقي 1381 1377 محمدرضا يوسف زاده طاهري
طراحي و ساخت و ارزيابي نشاكار (پياز و چغندر قند) تحقيقي-ترويجي 1383 1381 صابر عبدي
طراحي، ساخت وارزيابي ماشين برداشت پياز مناسب براي زمين هاي با مساحت كوچك (اشل آزمايشگاهي) تحقيقي 1384 1380 منصوره مظفري
اثر پيش فرآيند اسمز بر خواص كيفي پياز خشك شده با هواي گرم تحقيقي 1385 1383 نارملا آصفي
بررسي روشهاي خشك كردن و بسته بندي خلال پياز سرخ شده تحقيقي 1385 1383 نارملا آصفي
بررسي تاثير منابع مختلف كود آلي (كود حيواني، كمپوست زباله شهري و ورمي كمپوست) بر كميت و كيفيت پياز قرمز آذرشهر تحقيقي 1384 1382 احمد بايبوردي
بررسي تاثير تنش رطوبتي در مراحل مختلف رشد گياه بر عملكرد و خصوصيات كيفي پياز تحقيقي 1386 1383 رسول احمدي عدلي
بررسي نقش عوامل موثر بر ميزان كارآيي فني، تخصيصي و اقتصادي پيازكاران استانهاي اصفهان و آذربايجان شرقي تحقيقي 1385 1383 علي شهنوازي
بررسي زيست شناسي پسيل Bactericera tremblayi Wang. (Psylloidea; Triozidae)0 به عنوان يك آفت جديد در مزارع پياز تحقيقي 1385 1384 محمد مشهدي جعفرلو
بررسي و مقايسه فني و اقتصادي سمپاشها با مكانيزم هاي مختلف و تاثير آنها در كنترل تريپس پياز تحقيقي 1386 1384 منصوره مظفري
بررسي تنوع ژنتيكي در تعدادي از توده هاي بومي پياز ايران با استفاده از ماركرهاي مولكولي RAPD تحقيقي 1383 1383 سيد علي موسوي زاده
بررسي تنوع مورفولوژيكي و ژنتيكي موجود در توده هاي بومي پياز ايران تحقيقي 1383 1382 سيدعلي موسوي زاده
اثر مرحله برداشت پياز خوراكي و غلظت مصرف مالئيك هيدرازيد بر انبارماني آن تحقيقي 1385 1383 سيدعلي موسوي زاده
اثرات ميزان مصرف ازت و برخي عناصر ميكرو (روي و مس) بر قابليت انباري پياز تحقيقي 1385 1383 سيدعلي موسوي زاده
بررسي تكميلي مقايسه اثر چند سم حشره كش بر روي تريپس پياز در استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1377 1376 شهيندخت اكبري نوشاد
بررسي اثر اختلاط گراس كشها با ايوكسينيل در مزارع پياز استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1379 1377 وجيهه نريماني
بررسي كارآيي گراس كش هالوكسي فوپ - آر - متيل استر (سوپر گالانت) در مزارع پياز تحقيقي 1378 1377 وجيهه نريماني
بررسي اثر علف كش اكسي فلورفن (گل) در كنترل علفهاي هرز مزارع پياز استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1375 1374 وجيهه نريماني
جمع آوري، احيا و ارزيابي گونه هاي زراعي خانواده پيازيان تحقيقي 1388 1383 رسول كنعاني نوتاش
تعيين بهترين محصول براي تناوب با پياز در منطقه آذربايجان تحقيقي 1389 1385 محمدباقر خورشيدي بنام
مقايسه روشهاي مصرف عناصر ريز مغذي (آهن، روي و مس) در كميت و كيفيت پياز تحقيقي 1380 1378 احمد بايبوردي
استفاده از حد بحراني نيترات در پاي بوته هاي پياز به منظور كاهش مصرف كودهاي ازته تحقيقي 1377 1375 حسن مرجاني
اثر ميزان و منابع گوگرد عنصري بر عملكرد كمي و كيفي و انبارماني ارقام پياز تحقيقي 1388 1386 احمد بايبوردي
مقايسه اثر چند سم حشره كش بر روي تريپس پياز در استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1373 1372 شهيندخت اكبري نوشاد
مقايسه روش كشت نشائي پياز با روش كشت سنتي در منطقه ملكان آذربايجان شرقي تحقيقي-ترويجي 1373 1372 محمد مبشر
تعيين آب مورد نياز پياز تحقيقي 1371 1367 احمد حسين زاده درخشان
جداسازي و شناسايي گونه هاي تريكودرما در مزارع پياز استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1375 1374 حسين خباز جلفايي - پرويز اسدي
كشت نشايي پياز راهكاري براي حذف ماسه در مزارع پياز استان آذربايجان شرقي تحقيقي-ترويجي 1385 1385 سيدعلي موسوي زاده
بررسي توانايي و كال زايي و باززايي گياه در توده پياز با استفاده از كشت نوك ريشه تحقيقي 1387 1385 سيدعلي موسوي زاده
تعيين آستانه زيان اقتصادي تريپس پياز  Thrips tabaci lind روي پياز تحقيقي 1388 1385 داود شيردل
بررسي بيماري پوسيدگي ريشه و طبق پياز خوراكي تحقيقي 1366 1359 پرويز اسدي - مهوش بهروزين
اثر ميزان نيتروژن و فسفر بر صفات گلدهي و عملكرد بذر پياز رقم قرمز آذرشهر تحقيقي 1390 1388 سيدعلي موسوي زاده - احمد بايبوردي
اثر ميزان نيتروژن و فسفر بر صفات گلدهي و عملكرد بذر پياز رقم قرمز آذرشهر تحقيقي 1390 1388 سيدعلي موسوي زاده - احمد بايبوردي
بررسي حساسيت تريپس پياز Thrips tabaci به حشره كش هاي جديد تحقيقي 1386 1384 داود شيردل
بررسي اثرات تاريخ هاي كاشت بر روي خواص كمي و كيفي و عملكرد ارقام پياز روز كوتاه در آذربايجان شرقي تحقيقي 1388 1386 محمدباقر خورشيدي بنام
بررسي و تعيين پارامترهاي موثر بر صدمات مكانيكي وارده به محصول در برداشت مكانيزه پياز تحقيقي 1391 1389 منصوره مظفري
تعيين خواص فيزيكي و مكانيكي پياز ارقام قرمز آذرشهر و هوراند تحقيقي 1391 1389 مسعود زابلستاني
بررسي سازگاري جمعيت هاي بهبود يافته پياز در مناطق كشت پياز روز بلند ايران تحقيقي 1392 1390 سيدعلي موسوي زاده
ارزيابي تنوع در صفات زراعي و مورفولوژيكي تعدادي از مورفوتيپ هاي روز بلند توده هاي بومي پياز ايران تحقيقي 1390 1388 سيدعلي موسوي زاده
كارايي حشره كش جديد پرتئوس OD11% در كنترل تريپس پياز تحقيقي 1392 1390 داود شيردل
توليد واريته سنتتيك پياز رقم آذرشهر از طريق گزينش خانواده هاي s1 تحقيقي 1396 1391 سيدعلي موسوي زاده
بررسي اقتصادي استفاده از دستگاه برداشت پياز در استان آذربايجان شرقي تحقيقي 1393 1391 علي شهنوازي
بررسي عملكرد بذري ارقام پياز روز كوتاه در تاريخ هاي مختلف كاشت در مناطق معتدل سرد ايران تحقيقي 1393 1391 سيدعلي موسوي زاده


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8